Brass 3/4" Solenoid Valve 

110V

BZW-20-110VAC: Brass 3/4" Solenoid Valve  110V

SKU: BZW-20-110VAC